Onze school

🌍 Zorgbeleid

Je kind is enig, uniek, talentvol en divers. We geven elk kind gelijke kansen om te leren en te groeien. Samen slaan we de handen in elkaar voor een goed zorgbeleid!

🌍 Zorgbeleid

Het kind als individu, enig en uniekΒ 

Onderwijs is de basis van de samenleving.Β  Vanuit het opvoedingsproject dat wij met onze school nastreven, zetten wij het kind centraal in onze zorgvisie.Β  Daarom vinden we het belangrijk dat elk kind in onze school optimale kansen krijgt om zichzelf ten volle te ontplooien tot een volwassene die op een positieve manier kan functioneren in onze maatschappij.Β  Elk kind heeft het recht om met gelijke kansen te leren.Β  Hiervoor is het soms nodig om ze ongelijk te behandelen.Β Hierbij houdt de school rekening met de noden, behoeften en achtergrond van elk kind.Β  In de eerste plaats proberen we in de klas zelf zoveel mogelijk in te spelen op individuele leervragen.Β  We vinden het belangrijk dat het kind zelf en ook de ouders betrokken worden.Β  Indien nodig kunnen externen ondersteuning bieden.Β Β 

Β Iedereen kan iets, niemand kan alles … 

Deze uitspraak vormt de basis in ons handelen met kinderen.Β  Wij willen een veilig schoolklimaat bieden waarbij we vertrekken vanuit de talenten van kinderen.Β  Deze talenten kunnen ontdekt en verder ontwikkeld worden ineen sfeer van geborgenheid.Β  We hechten hierbij ook belang aan het voorleven van waarden, zoals respect, verdraagzaamheid en openheid.Β 

Samen school makenΒ 

Onze hedendaagse samenleving wordt gekenmerkt door heel wat diversiteit.Β  Die rijkdom willen we ook in onze school benutten.Β  Ons team tracht ieders eigenheid een plaats te geven en te luisteren naar de stem van ieder kind.Β  Daarnaast leren we kinderen om, in verbondenheid met elkaar, eenieders talenten en beperkingen te waarderen en te respecteren.Β We vinden het belangrijk dat kinderen gehoord worden wanneer het gaat over hun eigen ontwikkelingsproces.Β Samen stimuleren we hen om te reflecteren over handelen en leerproces, maar ook om groeikansen te ontdekken.Β 

Door onze deuren open te stellen, geven we ook de ouders een stem in de ontwikkeling van hun kind op school.Β  De zorg die we als school bieden aan kinderen willen we in overleg met ouders opbouwen, om een zo goed mogelijke afstemming te bekomen tussen school- en thuiscontext.Β  We geloven dat dit kinderen meer kansen biedt in hun ontwikkelingsproces.Β 

Β We werken zo nauw mogelijk samen met CLB en andere hulpverleners.Β Dit allemaal in een transparante sfeer en open communicatie.Β 

Β Reflecteren om nadien te evoluerenΒ 

Het uiteindelijke doel van ons handelen als schoolteam is om het ontwikkelingsproces van kinderen te stimuleren, om kinderen, elk op hun eigen manier, te laten groeien op verschillende vlakken: op vlak van kennis en vaardigheden, maar ook op socio-emotioneel vlak.Β  Hierbij vinden we het heel belangrijk om regelmatig stil te staan bij en te reflecteren over de brede context van elk kind.Β  Ook de stem van het kind zelf en de ouders willen we hierbij horen.Β  Het is namelijk pas wanneer alle betrokken partijen samen durven stilstaan en reflecteren dat er mogelijkheden voor elk kind ontstaan om te evolueren, om te groeien.Β