Klasblogs

kleuters - juf Boukje/juf Alicia
kleuters - juf Inneke/juf Eva
kleuters - juf Celien en juf Liesbeth
kleuters - juf Steffi en juf Laura
kleuters - juf Joke
1ste - juf Liesbeth
1ste - juf Liese
2de - juf Jill
2de - juf Sarie
3de - juf Kim H.
3de - juf Louise
4de - juf Kim R.
4de - juf Ilse
5de - juf Liesbeth
5de - juf Ilke
6de - juf Kelly
6de - juf Silke
Schoolpastoraal
gym - meester Wim